Pojištění autoboxů, lyží a kol

Pojištění autoboxů, lyží a kol

Několika pojišťoven jsme se zeptali na pojištění autoboxů, lyží a kol umístěných na střešních nosičích. Jejich odpovědi přikládáme níže.

Pojištění vůbec neposkytují:

  • ERGO pojišťovna, a.s.
  • Slavia pojišťovna a.s.

Pojišťoven, které určitým způsobem pojištění poskytují je více. Každá má ovšem svoje specifika.

AXA Assistance

V rámci cestovního pojištění jsou pojištěna zavazadla. Pojištění je platné zejména pro odcizení zavazadel z uzamčených prostor k tomu určených. Pokud dojde k odcizení zavazadel zvenčí neviditelných z uzamčených boxů, budeme k řešení potřebovat policejní zprávu. Výjimkou je odcizení v nočních hodinách na nehlídaném parkovišti, v této době nejsou zavazadla pojištěna.

Generali Pojišťovna

Střešní boxy, nosiče kol a lyží lze pojistit jako doplňkovou výbavu v rámci havarijního pojištění. Konkrétní výbava musí být uvedena v pojistné smlouvě. V případě odcizení je nutné volat Policii ČR, která sepíše protokol. Další doklady určí až likvidátor na základě informací z nahlášené škody.

ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Střešní boxy, nosiče a věci na nich připevněné lze pojistit v rámci osobních věcí.

Pojištění se vztahuje na krádež, loupež či poničení při dopravní nehodě. Při pojistné události musíte mít vždy policejní zprávu či potvrzení od dopravce.

Berte, prosím, na vědomí, že u krádeže pachatel musí prokazatelně překonat překážku, není tedy možné uplatnit škodu při ztrátě.

Allianz pojišťovna, a. s.

Střešní box a věci v něm uložené a nosiče lze pojistit v případě autopojištění doplňkovým připojištění zavazadel ve vozidle. Pokud byste kola měli na nosičích a byly by kola odcizeny, není možné z pojištění krádež kol uhradit. Pouze v případě, že by byla kola uschována přímo ve vozidle. Nebo je možné kola připojistit v pojištění domácnosti a riziku „Věci odložené na místě k tomu určeném“.

Pojišťovna VZP, a. s.

Střešní boxy, střešní nosiče, lyže i kola patří do doplňkového pojištění POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL. Je potřeba mít sjednané Povinné ručení, nebo Havarijní pojištění auta u naší společnosti.

Pojištění vozidel

Jak dokázat ztrátu – přesné pokyny naleznete v uvedeném odkazu:

Řešení škod u pojištění vozidel

 

ČSOB Pojišťovna, a. s.

Pojištění vozidel Naše auto:

Ze samotného pojištění Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění nelze hradit odcizení jízdních kol, ani lyží. Museli byste mít sjednáno pojištění zavazadel, kola ve střešním nosiči jsou poté likvidní z hlediska poškození (z hlediska odcizení zavazadel jsou likvidní pouze věci uvnitř vozidla nebo uvnitř střešního boxu), a to do výše sjednané pojistné částky.

Odcizení samotného boxu by mohlo být hrazeno z rizika odcizení vozidla nebo jeho součástí, avšak muselo by být prokázáno, že box byl na střechu vozidla připevněn tak, aby jej bez použití nástrojů nebylo možné odmontovat. Uchycení musí být uzamykatelné a hodnota boxu musí být zahrnuta v pojistné částce vozidla.

Pojištění domácnosti dle aktuálních VPP PMO 2018:

V rámci pojištění domácnosti v produktu Náš Domov dle aktuálních pojistných podmínek VPP PMO 2018 si můžete sjednat variantu Premiant, v rámci které jsou mimo jiné pojištěny věci uložené v zavazadlovém prostoru auta.

Pojištění se vztahuje na jakékoli auto, které má v TP zapsán Druh vozidla: Osobní automobil. Nehraje roli, zda se jedná o auto Vaše, auto služební či půjčené od kamaráda. Podstatné je, aby uložené věci byly ve vlastnictví pojištěného či spolupojištěné osoby. V době krádeže se auto musí nacházet na území ČR a v době vzniku pojistné události musí být řádně uzavřeno (včetně všech oken) a uzamčeno. Podmínkou plnění je nahlášení odcizení předmětu na Policii ČR.

Pojištění zavazadlového prostoru se nevztahuje na střešní nosič kol a držák kol umístěný na tažném zařízení. Jedná se o místo určené k odkládání věcí (místo obvyklé). Nosič a držák kol musí být uzamykatelný.

Střešní box (rakev) je považován za zavazadlový prostor auta, důležité je, aby byl uzamykatelný.

  1. Plnění pro jízdní kola, lyže nespecifikovaná v PS:

– kola, lyže bude mít složená v zavazadlovém prostoru auta (platí i pro střešní box – rakev) – limit max. 20 000 Kč.

– kola, lyže zamčena na nosiči (místo určené k odkládání)  – limit 5 000 Kč

Pokud budou věci jednotlivě vyspecifikovány v pojistné smlouvě, nebudou omezeny limitem plnění 20 000 Kč pro zavazadlový prostor a limitem 5 000 Kč pro místo určené k odkládání) budou pojištěny na hodnotu uvedenou ve smlouvě. Pojistnou hodnotou sportovních potřeb (jízdní kolo, lyže) starších 3 let je časová cena.

  1. pojistné plnění se liší pro jízdní kolo ve smlouvě specifikované nebo nespecifikované:

Jízdní kolo specifikované v PS:

Pokud jednotlivě specifikujete jízdní kolo v Našem domově 2018, je pojištěné na pojistná nebezpečí sjednaná pro pojištění domácnosti, neplatí zde limity plnění pro místo pojištění uvedené v článku 36 a je pojištěno na vlastní pojistnou částku uvedenou v pojistné smlouvě. V případě nového kola bude plněno stejně, ať je uloženo v bytě, ve sklepě, ve stojanu na kola před obchodem (místo obvyklé, určené k odkládání a uzamčeno zámkem ke stojanu, budově)…. Důležité je zabezpečení jízdního kola proti odcizení. Horní hranicí pojistného plnění bude pojistná částka jednotlivě specifikovaného kola uvedená ve smlouvě.

Jízdní kolo nespecifikované v pojistné smlouvě:

Hodnotu jízdního kola je třeba započítat do pojistné částky domácnosti. Limity pojistného plnění jsou uvedeny v článku 36.

Společné prostory (kolárna) – limit max. 5 000 Kč

Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

Pokud bude kolo do stáří 3 let, plníme v nových cenách. Pokud bude kolo starší 3 let, plníme v časové ceně.

V případě krádeže vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny dále, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal. Stupně zabezpečení a výše limitů pojistného plnění jsou uvedeny v článku 38.

  1. Pro pojištění domácnosti platí, že místem pojištění je pouze území České republiky.

Pojištění zavazadel v zahraničí lze sjednat v rámci cestovního pojištění Atlas. Zavazadla jsou poté pojištěna mimo jiné na odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo poškození nebo zničení předmětu pojištění v příčinné souvislosti s jeho odcizením krádeží vloupáním nebo pokusu o něj. U tohoto pojištění platí, že v případě vzniku pojistné události způsobené odcizením pojistitel plní pouze v případě, pokud předměty pojištění byly v době vzniku pojistné události uloženy:

  1. v uzamčeném prostoru
  2. v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku tak, že nebyly z vnějšku viditelné, nebo v uzavřeném a uzamčeném střešním nosiči zavazadel (tzv. box).
X
Call Now Button