Obchodní podmínky půjčovny

1. ÚČEL A CÍL

Půjčovní řád Půjčovny střešních boxů Praha je zpracován pro potřeby půjčování autoboxů a doplňkového příslušenství jako jsou střešní nosiče, nosiče jízdních kol, elektrické chladničky do aut apod. dle aktuální nabídky půjčovny jednotlivým klientům. Jsou v něm vymezeny základní pravidla postupy a stanovení odpovědnosti jednotlivých stran.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Platí pro provozovatele Půjčovny střešních boxů Praha a jeho zákazníků.

3. POPIS POSTUPU ZAPŮJČENÍ STŘEŠNÍHO BOXU

3.1 Všeobecné podmínky nájmu
Zahájením nájmu se rozumí převzetí autoboxu nájemcem. Předmět nájmu (střešní box/nosič atd.) je zapůjčován na dobu určitou s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran. Doba nájmu je zanesena do účtenky, která slouží jako doklad o nájmu. Zákazník převzetím předmětu nájmu souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je povinen se jimi řídit.

3.2 Úhrada sazby pronájmu
Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu (vratnou kauci) dle ceníku, která bude použita na náhradu případného poškození věci či poplatků z prodlení při vrácení předmětu. Po řádném vrácení věci pronajímateli bude složená kauce vrácena nájemci zpět. Pokud je předmět nájmu pronajat na dobu určitou, skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva dle obchodního zákoníku nebude obnovena. Pokud předmět nájmu nebude v den skončení nájmu vrácen pronajímateli, zaplatí nájemce pokutu za každý den prodlení s jeho vrácením ve výši jedné denní sazby. Pokud nájemce i přes výstrahu danou mu pronajímatelem nebude užívat věc obvyklým způsobem a hrozí nebezpečí, že věc bude zničena nebo vážně poškozena nebo nezaplatí-li splatné nájemné nejpozději do další splátky, může pronajímatel od pronájmu odstoupit. V tento den je nájemce povinen věc vrátit pronajímateli.

3.3 Ukončení pronájmu
K ukončení nájmu dojde řádným předáním předmětu nájmu zpět. Nájemce vrací předmět nájmu na provozovně provozovatele (aktuálně 3 pobočky viz sekce kontakty), pokud nebude dohodnuto jinak. Vždy je dopředu domluveno výdejní a vratné místo.

3.4 Odpovědnost nájemce
Zapůjčené vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Nájemce se seznámí s provozními podmínkami nebo návodem k užití předmětu nájmu před jejím prvním užitím a při jakémkoli neporozumění si vyžádat informace od obsluhy půjčovny – dbát pokynů a doporučení pronajímatele – předmět nájmu užívat obvyklým způsobem, přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením – chránit předmět nájmu před ztrátou a odcizením – v případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem – uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu – odcizení, ztrátu či poškození předmětu nájmu nahlásit pronajímateli – nepřenechat předmět nájmu do podnájmu, ani jej nechat užívat třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny věci. Sjednanou pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu – neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele – vrátit a předat předmět nájmu v poslední den nájmu, v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

3.5 Odpovědnost pronajímatele
Pronajímatel není odpovědný za jakoukoli škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu předaného nájemci. Není odpovědný ani za následky nebo nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát zisků, i když vznikly následkem nebo v souvislosti s pronájmem a používáním autoboxů. Nájemce neodpovídá za jakékoliv dopravní nehody způsobené zapůjčeným předmětem.

Platné od 1.1. 2017

 
X