Ochrana osobních údajů

Společnost Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha, která je provozovatelem těchto webových stránek, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jiří Havlíček
Voskovcova 883/7
152 00 Praha 5
IČ: 02357763

Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha je fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontakty:
Telefon: +420 608 38 38 41
E-mail: info@stresniboxypraha.cz

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha zpracovává osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

 • plnění smluvního vztahu (smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb)
 • evidence dodavatelů, odběratelů a obchodních partnerů společnosti
 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností
 • oprávněný zájem
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia společnosti
 • personální a mzdová agenda

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

 • jméno a příjmení, titul
 • název organizace a funkce v rámci organizační struktury
 • adresa (sídlo společnosti, kontaktní adresa pro zasílání)
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa, datová schránka
 • číslo účtu
 • IČ, DIČ
 • kontakty na skype, kontakty na sociálních sítích (sledující uživatelé na základě žádosti/ zájmu subjektu údajů)

KONTAKTNÍ A POPTÁVKOVÉ FORMULÁŘE

Návštěvníci webových stránek mají možnost využít kontaktního formuláře. V rámci formuláře jsou vyžadovány jméno a příjmení tazatele, e-mail a druh poptávky jako povinné položky (označeno hvězdičkou) a dále telefon a text zprávy. Vzkaz z kontaktního formuláře je zasílán na e-mail pověřeného pracovníka společnosti. Osobní údaje získané z kontaktního formuláře slouží pouze k vyřízení poptávky. V případě, že další spolupráce není navázána, jsou tyto údaje smazány. Získané osobní údaje nejsou zaváděny do žádné interní databáze ani neslouží k zasílání reklamních sdělení.

Pro poptávkové a jiné formuláře jsou využívány služby společnosti Google. Údaje získané prostřednictvím dotazníků slouží pouze k vyřízení poptávky. Údaje jsou shromažďovány prostřednictvím Google Disku a přístup k nim mají pouze pověření pracovníci společnosti. Získané osobní údaje neslouží k zasílání reklamních sdělení.

PROČ MOJE ÚDAJE SHROMAŽĎUJETE?

Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich poptávkových či jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná se o smlouvu o dílo nebo smlouvu o poskytování služeb. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Zbylé údaje shromažďujeme z marketingových důvodů za účelem cílené nabídky našich produktů a služeb, popř. pro statistické účely na návštěvnosti našeho webu. Tyto údaje potřebujeme, abychom se na vás mohli znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně vás informovat o nově nabízených produktech či poskytovaných službách. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Ochraně osobních údajů, které od vás (až už jako od klientů či návštěvníků stránek) získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl.32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí. Níže uvádíme nástroje, které Vaše osobní údaje zpracovávají, ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb.

Facebook                  US                        Sdílení, cílená reklama
Google Adwords       US                         Cílená reklama

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM?

Při plnění smlouvy pověřujeme jiné společnosti jejich vyřízením např. dopravci, platební instituce atd. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – pokud máte pocit, že o Vás Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha. V případě, že Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 • Právo odvolání souhlasu – pokud jste udělili Jiří Havlíček – Půjčovna střešních boxů Praha souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

X
Call Now Button